IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้ง CCO , CIO , CKO

 • คำสั่งที่ 1146/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CIO (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 1.06 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 538
 • คำสั่งที่ 70/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CCO (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 3.70 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • คำสั่งที่ 71/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CIO (นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์)

  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 6.28 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 539
 • คำสั่งที่ 72/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CKO (นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี)

  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2562
  • ขนาดไฟล์ : 2.59 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • คำสั่งที่ 1132/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CIO (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 538
 • คำสั่งที่ 1133/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CCO (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์)

  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • คำสั่งที่ 1134/2558 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CKO (นายโสภณ ทองดี)

  • เมื่อวันที่ : 11 ธ.ค. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • คำสั่งที่ 264/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CIO (นายวุฒิชัย เจนการ)

  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • คำสั่งที่ 265/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CCO (นายวุฒิชัย เจนการ)

  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 538
 • คำสั่งที่ 266/2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง CKO (นายวุฒิชัย เจนการ)

  • เมื่อวันที่ : 20 เม.ย. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
จำนวน 10 รายการ