IT CENTER DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

งานแผนงาน

 • ร่าง มาตรฐานบริการดิจิทัลภาครัฐ

  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 4.08 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • รายชื่อหน่วยงานและตำแหน่งข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • เมื่อวันที่ : 07 มี.ค. 2559
  • ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 542
 • การคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อดำเนินงาน PMQA หมวด 4

  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2557
  • ขนาดไฟล์ : 2.81 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 538
 • หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2558
  • ขนาดไฟล์ : 9.81 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553

  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2557
  • ขนาดไฟล์ : 5.47 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรม ทช. 5 ปี (พ.ศ.2555-2559)

  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2557
  • ขนาดไฟล์ : 1.44 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2557
  • ขนาดไฟล์ : 0.49 Mb
  • จำนวนการดาวน์โหลด : 537
จำนวน 7 รายการ