DMCR NEWS

ประเด็นปฏิรูปทะเลและชายฝั่ง
ที่มา

          สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับมาตรา 257 และมาตรา 259 กำหนดให้ทำการปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และ มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให้เริ่มดำเนินการปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ที่กำหนด ไว้ในรัฐธรรมนูญและที่จะกำหนดเพิ่มเติมภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ โดยจะต้องดำเนินการ ปฏิรูปอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปแต่ละด้าน ในช่วงเดือนกันยายน 2560 พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 11 คณะ เพิ่มเติม จากเดิมที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งทั้ง 2 คณะดังกล่าวเป็น การดำเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีขั้นตอน และกำหนดเวลาการจัดทำแผนการปฏิรูปที่แตกต่างจากการดำเนินการจัดทำแผนการปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการปฏิรูปจำนวน 11 คณะที่แต่งตั้งขึ้นภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้แก่

(1) คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศด้านการเมือง
(2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
(4) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
(5) คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
(6) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
(8) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
(10) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
(11) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยการจัดทำ แผนการปฏิรูปประเทศภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 มี ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้ ภารกิจ แผนการปฏิรูปประเทศ

1. การจัดทำร่างแผนแล้วเสร็จ 24 ธันวาคม 2560
2. เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูปฯ 22 มกราคม 2561
3. คกก. ยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูป ภายใน 21 กุมภาพันธ์ 2561
4. ครม. พิจารณาร่างแผนปฏิรูป ภายใน 23 มีนาคม 2561
5. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ ภายหลังจากร่างแผนปฏิรูป ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ภายใน 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และให้รายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบต่อไป 

ที่มา http://www.nesdb.go.th/