DMCR NEWS

ศาลาพิทักษ์ทะเล
ที่มาของศาลาพิทักษ์ทะเล

          จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านป่าไม้และทะเลเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดปัญหาข้อขัดแย้งในพื้นที่ เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งทรัพยากรอย่างยั่งยืน
          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้มอบหมายให้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล ดำเนินการจัดตั้ง “ศาลาพิทักษ์ทางทะเล" ขึ้นในปี 2561 รวม 10 พื้นที่นำร่อง