DMCR NEWS

การประชุมระดับอาเซียน เรืิ่องการจัดการขยะทะเล
การประชุมระดับอาเซียน เรืิ่องการจัดการขยะทะเล
ที่มาของโครงการ

          ประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region) ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในข้อเสนอแนะแนงทางร่วมกันใน 5 ด้าน คือ 1. การสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านนโยบาย 2. การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร 3. ด้านการศึกษา วิจัยและนวัตกรรม 4. การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 5. การสร้างความตระหนักรู้และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผลสำเร็จจากการประชุมในครั้งนี้ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 ณ ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในวันที่ 23 มกราคม 2561 และได้นำเข้าสู่กระบวนการประชุมของอาเซียนอย่างเป็นทางการ ผ่านการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับ เพื่อพิจารณานำข้อเสนอแนะจากการประชุมใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

          ในวาระที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ.2562 นับเป็นโอกาศดี ที่ประเทศไทยจะได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้นำที่จะยกระดับความร่วมมือในการจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดจากการประชุมอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในด้านการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านนโยบาย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ในเดือนมีนาคม 2562 โดยมีแผนจะจัดในห้วงเวลาที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม High Level 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific (3R Forum) ณ กรุงเทพมหานคร