DMCR NEWS

กิจกรรม ทช. 62
กิจกรรม ทช. 62
งานมหกรรม ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กรม ทช. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัด ทส. ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมงานมหกรรม "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" จัดขึ้น 4 ครั้งใน 4 ภูมิภาค
โดยในงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะนำนิทรรศการใต้ทะเลแบบ 3 มิติ การรับชมการถ่ายทอดสดจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจากพังงา การจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในป่าชายเลน ตลอดจนผลงานสำคัญต่างๆ ของกรมอื่นๆ เช่น โครงการป่าในเมือง โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Ranger) โครงการศาลาพิทักษ์ทะเล ตลอดจนการขายสินค้าอาหารทะเลจากเครือข่ายอนุรักษ์ฯ ทะเลและกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ที่จะคัดสรรสินค้าขึ้นชื่อและมีคุณภาพมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษดังนี้

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562
กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน

ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าจ.แพร่
ครั้งที่ 2 ภาคกลาง วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน

ณ อุทยานมังกรสวรรค์จ.สุพรรณบุรี

  

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1-3 มีนาคม 2562
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน

ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ วันที่ 8-10 มีนาคม 2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี