DMCR NEWS

1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน
วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึก รณรงค์การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ที่เสื่อมโทรมให้คืนสู่ความสมบูรณ์
2. เพื่อปลูกฟื้นฟูเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
4. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน