DMCR NEWS

1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน
พื้นที่นำร่อง

          วันที่ 9 กันยายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน และผู้นำชุมชนร่วมกันปลูกป่าชายเลนโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" ณ บริเวณป่าชายเลนบ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื้อที่ 10 ไร่ ใช้พันธุ์ไม้โกงกาง 7,000 ต้น มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประมาณ 300 คน โดยได้มอบหมายให้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้
          1. จัดสร้างฝึกการเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับนักเรียน
          2. ปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 10 ไร่ ใช้กล้าไม้ชนิดโกงกางใหญ่ จำนวน 7,000 ต้น
          3. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดปูดำ และปูแสม จำนวน 10,000 ตัว