DMCR NEWS

1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน
การดำเนินงานต่อไป

          โครงการนี้เป็นโครงการที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับโรงเรียนในท้องที่ 24 จังหวัดร่วมกันจัดทำโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" โดยกำหนดคัดเลือกพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและเหมาะสมปลูกเป็นแปลงปลูกป่าชายเลนของโรงเรียนๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ 1 โรงเรียนๆ ละ 1 แปลง พร้อมร่วมกันดูแลบำรุงรักษาให้กล้าไม้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้คืนสู่ความสมบูรณ์ วันนี้เป็นพื้นที่เปิดโครงการ แห่งแรกของโครงการและจะดำเนินการให้ครบทั้ง 24 จังหวัด ต่อไป