DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ที่มาของโครงการ

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทั้งการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังพบว่าปัญหาการทำลายปะการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้เสนอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง
จากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง และได้กำหนดมาตรฐาน กำหนดรูปแบบ วิธีการท่องเที่ยว และกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ในการเข้าไปในบริเวณแนวปะการัง ตามความเหมาะสมของพื้นที่ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558