DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
คุณสมบัติ/เอกสารหลักฐาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          -
มัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาต (ไกด์นำเที่ยวทุกประเภท) หรือ
          - ครูสอนดำน้ำ หรือผู้นำการดำน้ำ ที่มีบัตรรับรองจากสถาบันสอนดำน้ำ ตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่น
          สำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือสำเนาใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ กรณีมัคคุเทศก์ จำนวน 1 ฉบับ
          สำเนาบัตรประจำตัวนักดำน้ำที่มีระดับการดำน้ำตั้งแต่ระดับ Dive master หรือ Instructor กรณีนักดำน้ำ จำนวน 1 ฉบับ 
          - สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ