DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมอบรม ประจำปี 2563

หมายเหตุ
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ภายใน 15 วัน หลังปิดการรับสมัคร
2. กรณีพื้นที่ใดมีผู้สมัครต่ำกว่า 25 คน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอาจจะยกเลิกหรือเลื่อนการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 
3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
4. สถานที่จัดอบรม สำหรับการฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการฝึกอบรม
5. ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมติดตามข้อมูลข่าวสารการฝึกอบรมฯ ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
6. ผู้จัดอบรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าอาหารกลางวันและ ค่าอาหารว่างระหว่างการอบรม จำนวน 2 วัน ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
7. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมได้ทุกพื้นที่  

 ส่วนค่าเดินทางและค่าที่พัก ผู้เข้าอบรม จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 

>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 9 จ.ชลบุรี
>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 10 กรุงเทพมหานคร
>>> ระบบลงทะเบียนการอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ครั้งที่ 11 จ.ภูเก็ต

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   โทร 02 141 1336   หรือ  E-Mail : powerup.noon@gmail.com