DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 1

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง”
ร่วมกับ PADI Asia Pacific
วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562 กรุงเทพมหานคร

 1. DMCR000362          ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์
 2. DMCR000365          นายพลพิชญ์ คมสัน
 3. DMCR000369          นางสาวชุตินันท์ โมรา
 4. DMCR000372          นางสาวสิริพรรณี สุปรัชญา
 5. DMCR000373          นายวริสร รักษ์พันธุ์
 6. DMCR000374          นายธำรงพันธุ์ รพิพันธุ์
 7. DMCR000377          นายพิวัฒน์ นพหิรัญ
 8. DMCR000379          นางสาวสุประภากร สิงห์เจริญ
 9. DMCR000383          นายธีระสันติ์ รักตบุตร์ (รักตะบุตร)
 10. DMCR000384          นายวรภัทร ปริยวงศ์
 11. DMCR000385          นายกิตตินันท์ สุวรรณปัญญากุล 
 12. DMCR000386          นายฉัฐพงศ์ ช่วยประสาทวัฒนา
 13. DMCR000387          นายรัฐกร กุลชนะโรจน์
 14. DMCR000388          นางสาววัลยา ใคร่ครวญ 
 15. DMCR000389          นายสุพจน์ บุณยเกื้อกูล
 16. DMCR000390          ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์
 17. DMCR000391          นายกานน ศรีธัญรัตน์
 18. DMCR000392          นางสาวจุฑามาศ เมธีสุวกุล
 19. DMCR000393          นายสิทธิชัย ขัดกล
 20. DMCR000394          นายเอก เพชรสน
 21. DMCR000395          นายจิรวัฒน์ ดีรักษา
 22. DMCR000396          นายทีฆทัศน์ จันทรเสรีกุล
 23. DMCR000397          นายธีระยุทธ สุยะเหล็ก
 24. DMCR000398          นายมานิตย์ จันทร์กระมล
 25. DMCR000399          นายวิเศษ เดชานุวงษ์ 
 26. DMCR000400          นางสาวรัตติยา แวนวน
 27. DMCR000401          นางสาวพลอย มาลัยวงศ์
 28. DMCR000402          นายเจริญ จริตเรียบ
 29. DMCR000403          นายเรณุวัตร ตัญกาญจน์
 30. DMCR000404          นายวรนล สามโกเศศ
 31. DMCR000405          นายจิรัฏฐ์ สามกษัตริย์
 32. DMCR000406          นางสาวลัคณา เปล่งนาราทิพย์
 33. DMCR000407          นายชัชพงศ์ เอี่ยมสอาด
 34. DMCR000408          นายกานต์ เวียรศิลป์
 35. DMCR000409          นายณัฐวุฒิ ดลนวกุล 
 36. DMCR000410          นางสาวมนัสวีร์ อยู่ทวี
 37. DMCR000411          นางสาววิจาริณีวสันติอุปโภคากร
 38. DMCR000412          นายชาญวิทย์เศรษฐะทัตต์
 39. DMCR000413          นายสุวิจักษณ์ โสตถิโยธิน
 40. DMCR000414          นางจันทิมา โสตถิโยธิน
 41. DMCR000415          พ.จ.อ.กฤษณะ พิมพานนท์
 42. DMCR000416          นายทศพร หงสนันท์
 43. DMCR000417          นายกฤช อรุณรัศมีโชติ
 44. DMCR000419          นางสาวเกี้ยว?มนัส?น่วมบุญลือ
 45. DMCR000420          นายสมบูรณ์ รุ่งสว่าง
 46. DMCR000421          นายวรวิทย์ อรัญธนวงศ์ 
 47. DMCR000422          นายคำรณ ไวยภาคา
 48. DMCR000423          นายชนะ อัศวีนารักษ์
 49. DMCR000424          นายนรินทร์ เจียรนัย
 50. DMCR000425          นายฆัษพงศ์ เศรษฐีกุล
 51. DMCR000426          นายประกาศิต ปุ่นอภิรัตน์
 52. DMCR000427          นายไพรัช มากหมู่
 53. DMCR000428          นายฐิรวัชร์ พรสมบัติเสถียร
 54. DMCR000429          นายพลภัทร คุณาวุฒิ 
 55. DMCR000430          นายกิตติ เวชวิชานิยม
 56. DMCR000431          นายสุทัศน์ วงศ์วิเศษกุล
 57. DMCR000432          นายพุฒิพงศ์ ทองประเสริฐ
 58. DMCR000433          นายภูเบธ วีโรทัย
 59. DMCR000434          นายธนะเมศฐ์ ปรีดาภูวเศรษฐ์
 60. DMCR000435          นายยุทธพงษ์ จันทร์เด่นแสง
 61. DMCR000436          นายเบิร์ต คลังเปรมจิตต์
 62. DMCR000437          นางสาวทวิยาภรณ์ ประสงค์ผล
 63. DMCR000438           นายวี?ร?ยุทธ?ลี?ละ?วั?ฒน์วัฒนา
 64. DMCR000439           นายศิวกร เฉลิมแสนยากร
 65. DMCR000440           นายวีระศักดิ์ พากเพียรกิจ
 66. DMCR000441           นายชนินทร์ ยอดแก้ว
 67. DMCR000442           นายขันติภักดิ์ จิตสมบูรณ์
 68. DMCR000444           นางสาวกาญจนา  ศรีนภา
 69. DMCR000445           นางกรกมล วงศ์?คำ
 70. DMCR000446           นายโชคชัย อัมพรพิมล
 71. DMCR000448           นายบัณฑร เสาวรรณ
 72. DMCR000449           นายต่อพงศ์ จันทร์เพ็ญ
 73. DMCR000450           นายเชฎฐ์ สุจิระพงษ์
 74. DMCR000451           นายนโรตม์ คีรีทวีป
 75. DMCR000452           นายธนัตถ์กรณ์ สังวรปธานสกุล
 76. DMCR000453           นายกิตติ์ธเนศ อัศวธนะสิริกุล
 77. DMCR000454           นางสาวอันนา ตันติวราภรณ์
 78. DMCR000455           นายณัช ศรีบรรทม
 79. DMCR000456           นายวรเทพ จิรนันต์ตระกูล 
 80. DMCR000457           นางสาวนลินี ทวีสุข
 81. DMCR000458           นายอานนท์ สุวรรณคีรี
 82. DMCR000460           นายสุทธิรัตน์ แดงสกุล
 83. DMCR000461           นายทศพร เชื้อชื่น
 84. DMCR000462           นายพีรพัฒน์ บุญเพ็ชร
 85. DMCR000463           นายเกียรติยศ พิทักษ์ชาติ
 86. DMCR000464           นายรัฐพล แจ่มจำรัส
 87. DMCR000465           นายจตุรงค์ บุญธาราม
 88. DMCR000466           นางสาวภารุจีร์ เข็มสวัสดิ์
 89. DMCR000467           นางสาวรุจิรา พิทักษ์กรณ์
 90. DMCR000468           นางสาวปานหทัย คุวจันทรานันท์
 91. DMCR000469           นางสาวมัธนา คมยืด
 92. DMCR000470           นางสาวดนยา เกษเสถียร
 93. DMCR000471           นางสาวภูพิง โลยประโคน
 94. DMCR000472           นายไพฑูรย์ ตราชื่นต้อง
 95. DMCR000473           นายปณต เลาหะพันธุ์
 96. DMCR000474           นายจิรัฎฐ์ มณีกูลโรจน์
 97. DMCR000475           นายกฤษณัน ดวงประทีป
 98. DMCR000476           นายกำพล ชัยมงคลตระกูล
 99. DMCR000477           นายสันติพงศ์ อำไพวิทย์
 100. DMCR000479           นายจิรวัฒน์ โคกสีอำนวย
 101. DMCR000480           นางสาวภรภัทร์ เริงประเสริฐวิทย์
 102. DMCR000481           นายคงภู มูลธนสุวิรากูล
 103. DMCR000482           นายโชติพันธุ์ โลหชิตรานนท์
 104. DMCR000483           นายทรรปณ์ ชื่นชมคุณ
 105. DMCR000484           นางสาววรกันต์ อนันต์ธนบูรณ์
 106. DMCR000485           พันเอก ดร.สุชาต จันทรวงศ์
 107. DMCR000486           นางสาวเนตรนภา ยิ่งกิจภิญโญ
 108. DMCR000487           นางสาวศิราพร อิ่มสุขวิริยะกุล
 109. DMCR000488           นายเนวิน โชติพิมพ์ 
 110. DMCR000489           นางสาวสุนิสา เลิศวไลกุล
 111. DMCR000490           นางสาวนวนิช สกุลคู
 112. DMCR000491           นายวันชัย ศิริตรัย
 113. DMCR000492           นายสมชาย จงนรังสิน
 114. DMCR000493           นายสมพล นุชประเสริฐ