DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 2

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 2
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 โรงแรมมรกต จ.ชุมพร

 1. DMCR000375          นายสรธัญ จันทนาพล
 2. DMCR000418          นายประสิทธิ์ กลิ่นยวง
 3. DMCR000443          นายสุวัฒน์ชัย แพรสมบูรณ์
 4. DMCR000447          นางสกาวรัตน์ นาคสุวรรณ
 5. DMCR000459          นางจุไรวรรณ พรหมรัตน์
 6. DMCR000478          นายวุฒิศักดิ์ เจริญสุข
 7. DMCR000494          นายชัยวัฒน์ ชูชัยนิรันดร์
 8. DMCR000495          นายรัก ไทยรัตนะธารทอง
 9. DMCR000496          นางสาวอมรา นักรำ
 10. DMCR000497          นายอินทร์ทอง แสงศิลป์
 11. DMCR000498          นางสาววราลักษณ์ สุขสการ
 12. DMCR000499          นายวัลลภ  แสวงการ
 13. DMCR000500          นายวิษณุ  แสวงการ
 14. DMCR000501          นางสาวกิริณี แก้วใส
 15. DMCR000502          ว่าที่ ร.ต.หญิง สุยาณี ชำนาญจันทร์
 16. DMCR000503          นายวรรณรัตน์ พัฒนวงศ์
 17. DMCR000504          นายชัฏชัย เทวบุญ
 18. DMCR000505          นายสุคนธ์ แย้มสุคนธ์
 19. DMCR000506          นายชาลี จันทร์มณี
 20. DMCR000507          นายณัฐพล จันทเณร
 21. DMCR000508          นายสุเมธ  วรรณวิศิษฏ์
 22. DMCR000509          นางสาวสุภาวดี นนทรี
 23. DMCR000510          นายวิวรรธน์ สอนทวี
 24. DMCR000511          นายฐิติ จินาเพ็ญ
 25. DMCR000512          นายวสันต์เพชร ภักดีชน
 26. DMCR000513          นางสาวกฤษยา ฤทธิสังข์
 27. DMCR000514          นางสาวจันทร์จิรา อัคนิจ
 28. DMCR000515          ว่าที่ ร.ต. อุกฤษฎ์รติวัฒน์
 29. DMCR000516          นายสิทธิพร เพ็งสกุล