DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 6

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 6
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 จ.กระบี่

 1. DMCR000566                     นางขวัญจิตต์ ภูเก้าล้วน
 2. DMCR000570                     นายมงคล แจ้งเร็ว
 3. DMCR000582                     นางสาวศรุตา เหลืองแจ่ม
 4. DMCR000585                     นายดำรงค์ ลายมุก
 5. DMCR000586                     นายอภิยศ ไพฑูรย์
 6. DMCR000591                     นายสุระชัย  เสกสรร
 7. DMCR000596                     นายเลิศฤทธิ์ ทรูโซบ
 8. DMCR000598                     นายอมร แซ่ใหล
 9. DMCR000603                     นายสุคนธ์ หนูช่วย
 10. DMCR000604                     นายทรงศิลป์ สุขประทัง
 11. DMCR000605                     นางสาวนฤมล อริยธรรมวงษ์
 12. DMCR000606                     นางอัญพัสว์ ณ พัทลุง
 13. DMCR000607                     นางสาวปาณิศา รัตนกุล
 14. DMCR000609                     นายไพโรจน์ แซ่เซียว
 15. DMCR000614                     นางสาวรัชพร​ดวงคำ
 16. DMCR000615                     นายไพฑูรย์ พันธุ์ทิพย์
 17. DMCR000616                     นายธนวัฒน์ ชูเหล็ก
 18. DMCR000617                     นางสาววลี รุ่งสว่าง
 19. DMCR000618                     นายวิมลชัย สารพันธ์
 20. DMCR000619                     นายชลทิต หนักแน่น
 21. DMCR000620                     นายสมชาย เนียมหวาน
 22. DMCR000621                     นายสิรเศรษฐ์ วิมลสิทธิชัย
 23. DMCR000622                     นายทวีศักดิ์ ไตรรัตน์
 24. DMCR000624                     นายเทพพิทักษ์ เกตุแก้ว
 25. DMCR000626                     นางสุชาดา คล่องแคล่ว
 26. DMCR000627                     นางสาวสุดใจ ไชยกิจ
 27. DMCR000629                     นางสาวมณิชนันทน์ วิเชียรสุวรรณ
 28. DMCR000633                     นายปัตพงษ์พฤกษศรีสกุล
 29. DMCR000634                     นางสาวกมลทิพย์ เหล่าอรรคะ
 30. DMCR000635                     นายเฉลิมเกียรติ สุริยะวงศ์
 31. DMCR000636                     นายเขมชาติ พิทักษ์
 32. DMCR000637                     นายเผ่าพิพัธ เจริญพักตร์
 33. DMCR000638                     นายธวัช ช่อผะกา
 34. DMCR000640                     นายสุวัจน์ หาญณรงค์
 35. DMCR000653                     นางสาวภาวินี ทาทอง