DMCR NEWS

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง ทช. ประจำปี 2563"
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม ครั้งที่ 7

การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการัง” ครั้งที่ 7
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพมหานคร

 1. DMCR000613                     นายพัศฐชัย ธนพิพัฒน์โชติ
 2. DMCR000623                     นายวาทิตย์ อภิวงศ์งาม
 3. DMCR000625                     นางสาวจิรปรียา แก้วกำเหนิดพงษ์
 4. DMCR000630                     นางสาวนภัคสรณ์ จาริยานนท์
 5. DMCR000631                     นายวิทย์ธาระพุทธิ
 6. DMCR000632                     นายสิทธิพร กลิ่นบัว
 7. DMCR000639                     นายนำชนะ ชาญชิดชิงชัย
 8. DMCR000641                     นายปิยพันธ์ สายแสงทอง
 9. DMCR000642                     นายลลิต เรืองหิรัญ
 10. DMCR000643                     นายปิยะพงศ์ ลำเจียก
 11. DMCR000644                     นางสาวศันสนีย์ กิจทองพูล
 12. DMCR000645                     นายฉลองรัชต์ไพรัชต์ธัชชัย
 13. DMCR000646                     นางสาวสิริยา ศิริเทียนทอง
 14. DMCR000647                     นางสาวมณิฐชญาณ์ศิริเทียนทอง
 15. DMCR000648                     นายณัฐรัชต์ กรีธาธร
 16. DMCR000649                     นายจิรวิชญ์ ธรรมรัตนพฤกษ์
 17. DMCR000650                     นายพงศ์ศักดิ์ ภูมิจิตร
 18. DMCR000651                     นายณัฐกานต์ เกรียงศรี
 19. DMCR000652                     นายสิทธิชัย วงศ์คำ
 20. DMCR000654                     นายอิฐผล โลหัชวาณิชย์
 21. DMCR000655                     นายโสภณ ชิตนุกูล
 22. DMCR000658                     นายธารัส สุทธิคำ
 23. DMCR000659                     นางสาวสุทธินี นาควิทยา
 24. DMCR000660                     นางสาวหนึ่งฤทัย จันทราธรรมชาติ
 25. DMCR000661                     นายยรรยง​ชิ้นดรณิรัตน์
 26. DMCR000662                     นางสาววิมล​​ปริกสุวรรณ
 27. DMCR000664                     นาวาอากาศเอก (พ) สกนธ์ ใจมั่นคง
 28. DMCR000665                     นางสาวโศภชา ปวเรศธนากร
 29. DMCR000666                     นายสรศักดิ์ สิงห์อาจ
 30. DMCR000667                     นายแอนดรูว์กอร์ดอน
 31. DMCR000670                     นายอมร ว่องวงศ์ศรี