DMCR NEWS

ไทยนิยม ยั่งยืน ทช.
ที่มาของโครงการ

ตามนโยบายรัฐบาลในชุดปัจจุบัน นำโดยพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ผ่านกระบวนการแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการกินดีอยู่ดีอย่างเป็นรูปธรรม  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล็งเห็นความสำคัญของชุมชน ประชาชน ที่มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลของประเทศ จึงจัดทำโครงการที่เน้นย้ำการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ผ่านแนวทางการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเป็นทรัพยากรที่สำคัญและทำรายได้เข้าสู่ประเทศผ่านการท่องเที่ยวทางทะเล รวมทั้งทรัพยากรสัตว์น้ำที่มีอยู่อย่างมหาศาลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข่าวสารที่ออกไปสู่โลกภายนอก พบว่ามีการทำลายทรัพยากรทางทะเลอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งตั้งใจ ลำพังเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีน้อย ไม่เพียงต่อการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งประเทศ ทำให้ความสำคัญของเครือข่ายภาคีทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (Marine Ranges) มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิด และได้รับผลกระทบโดยตรงจากทรัพยากร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศ