DMCR NEWS

ไทยนิยม ยั่งยืน ทช.
คำสั่ง ทช. ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 143/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มีหรือจะมีโครงการกิจกรรมลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามข้อสั่งการดังกล่าว กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการดังกล่าว

 

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 143/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.46 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 22