DMCR NEWS

ไทยนิยม ยั่งยืน ทช.
รายละเอียดโครงการ
ที่
 ชื่อโครงการ
 จำนวนคน
 ระยะเวลา
ที่จัด
 วิธีการดำเนินการ
 ประโยชน์ที่ได้รับ
 งบประมาณ
/ครั้ง
 จำนวนครั้ง
งบประมาณ
1
ประชุมเครือข่ายภาคีระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน
70 คน
2 วัน 1 คืน
จัดประชุมอาสาสมัครฯ ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ของแต่ละ สบทช. มีตัวอย่างหัวข้อ ดังนี้
- การป้องกันและปราบปราม
- แนวทางการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรหน้าบ้านตัวเอง
- บทบาทของกรม ทช. กับการช่วยเหลือชุมชนชายฝั่ง
- นำเสนอผลงานพื้นที่ที่มีความโดดเด่น
- ฯลฯ
ผู้เข้าร่วม เกิดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและชายฝั่งในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่อื่นๆ
240,000 บาท
/ครั้ง
10
2,400,000
2
เครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สัญจร ร่วมปกป้องทะเลไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวทางไทยยั่งยืน
50 คน
4 วัน 3 คืน
นำเครือข่ายไปศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่างพื้นที่ โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดการทำงานระหว่างพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบริหารจัดการสร้างแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง
เกิดแนวทางการอนุรักษ์ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนเองตามความเหมาะสม
 
350,000 บาท
/ครั้ง
3
1,050,000
3
อบรมพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครฯ และเจ้าหน้าที่ในด้านการพูดเพื่องานด้านส่งเสริม ตามแนวทางไทยยั่งยืน
50 คน
3 วัน 2 คืน
นำเครือข่ายและเจ้าหน้าที่อบรมการทำงานด้านการส่งเสริมร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อความหมายและนำความรู้มาเผยแพร่ข่าวสารของชุมชนได้อย่างถูกต้อง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
เครือข่ายและเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต่อยอดสู่ชุมชนชายฝั่งตนเอง
300,000 บาท
/ครั้ง
2
600,000
4
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ไทยยั่งยืน
300 คน
1 วัน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดทำบ้านปลา ธนาคารปู และวางแนวเขตอนุรักษ์หน้าบ้านตนเอง
เกิดแนวเขตอนุรักษ์ตามหลักคิด “บ้านใคร บ้านมัน” Save Marine For My Life ดังนี้
1. ชุมชนชายฝั่งมีอาชีพ/ทำการประมง เฉพาะพื้นที่หน้าบ้านตนเองโดยเครื่องมือประมงที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรสัตว์น้ำมีความพอเพียงให้ชาวประมงจับตลอดปีอย่างเพียงพอ
3. ชาวประมงต่างพื้นที่ไม่มาทำการประมงในพื้นที่หน้าบ้านของผู้อื่น  
(ตามาเอกสารแนบ1)
50,000 บาท
/ครั้ง
20
1,000,000
5
งานจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวทางไทย
(เจ้าหน้าที่ลงสำรวจชุมชน)
5 วัน
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ลงพื้นที่สำรวจการทำงาน/กิจกรรม ของกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ จับพิกัด GPS ที่ตั้งกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของกรมฯ
ข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำมาวางแผนในงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรหน้าบ้าน
 
40,000 บาท
/ครั้ง
12
480,000
6
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวทางไทย
270 คน
3 วัน
จัดส่งวิทยากรบรรยายความรู้/ความสำคัญ ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปัญหาขยะทะเล แก่เยาวชนพื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำ
เยาวชนได้รับรู้รับทราบถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งปัญหาขยะจากพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลลงสู่ปลายน้ำ
100,000 บาท
/ครั้ง
10
1,000,000
7
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวทางไทยยั่งยืน
50 คน
4 วัน 3 คืน
คัดเลือกตัวแทนจากโรงเรียนที่ได้เข้าไปเผยแพร่องค์ความรู้ฯ จากพื้นที่ต้นน้ำเข้าค่ายฯ ลงทำกิจกรรมจริง เช่น ดำน้ำแบบผิวน้ำศึกษาระบบนิเวศทางทะเล/ปลูกป่าชายเลน/ศึกษาการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล/ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
เยาวชนได้เรียนรู้ ศึกษา ลงมือปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ในพื้นที่จริง
320,000 บาท
/ครั้ง
4
1,280,000
รวม
7,810,000