DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดบานชื่น

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดบานชื่น ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
หาดบานชื่น : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 7 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 4 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 1,517 ชิ้น