DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
หาดเจ้าหลาว/แหลมเสด็จ : มีความยาวชายหาดประมาณ 800 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560 ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 5 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 4 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,097 ชิ้น