DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดแสงจันทร์

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง
หาดแสงจันทร์ : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 5 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 8 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 2 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,526 ชิ้น