DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดดงตาล

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดดงตาล เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
หาดดงตาล : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 56 จุด 
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 51,094 ชิ้น