DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดบางแสน

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
หาดบางแสน : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,200 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 18 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 18 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 65,480 ชิ้น