DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดทรายรี

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดทรายรี ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
หาดทรายรี : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 22 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 7 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,187 ชิ้น