DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า ต.เกาะเต่า อ.เกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี
หาดอ่าวโฉลกบ้านเก่า : มีความยาวชายหาดประมาณ 400 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 16 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 18 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 2,276 ชิ้น