DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดปลายทราย

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
หาดปลายทราย : มีความยาวชายหาดประมาณ 500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 40 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 35 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 1,800 ชิ้น