DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดชลาทัศน์

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
หาดชลาทัศน์ : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 36 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 30 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 15 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,400 ชิ้น