DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดวาสุกรี

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดวาสุกรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
หาดวาสุกรี : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,400 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 34 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 1 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 4 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 120 ชิ้น