DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดเขาหลัก

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดเขาหลัก ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
หาดเขาหลัก : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 27 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 3,683 ชิ้น