DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดเกาะไข่นอก

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดเกาะไข่นอก ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
หาดเกาะไข่นอก : มีความยาวชายหาดประมาณ 700 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 6,066 ชิ้น