DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดเกาะไข่ใน

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดเกาะไข่ใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา
หาดเกาะไข่ใน : มีความยาวชายหาดประมาณ 1,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 20 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 4,766 ชิ้น