DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดพระแอะ (หาดลองบีช)

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดพระแอะ (หาดลองบีช) ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี
หาดพระแอะ (หาดลองบีช) : มีความยาวชายหาดประมาณ 2,500 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 6 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 5 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 5 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 5,200 ชิ้น