DMCR NEWS

โครงการชายหาดปลอดบุหรี่
หาดสำราญ

ผลการดำเนินงาน ชายหาดปลอดบุหรี : หาดสำราญ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
หาดสำราญ : มีความยาวชายหาดประมาณ 4,000 เมตร
ผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง : ในช่วง 1 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ 37 ครั้ง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ 10 จุด จัดพื้นที่สูบบุหรี่ 3 จุด
รวบรวมก้นบุหรี่ได้ 130 ชิ้น