DMCR REGISTRATION

ระบบลงทะเบียนออนไลน์
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา
จำนวน
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
แบบสอบถามความพึงพอใจและความสอดคล้องของคำของบประมาณกับแผนปฏิบัติราชการ
เป็นการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทช.
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 24 กันยายน 2563

ถึง : 31 ตุลาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร/โครงการ
ทช. เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
เสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.)
เปิดลงทะเบียนวันที่/เวลา

วันที่ : 17 กันยายน 2563

ถึง : 2 ตุลาคม 2563

ทุกช่วงเวลา

จำนวน

ไม่จำกัด

รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ลงทะเบียน