DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายปรานต์ ดิลกคุณากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
E-mail : pran.di@dmcr.mail.go.th
089 205 8334 02 142 7412 02 143 7940
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นางสาวณัฐกานต์ จรัสรัตนวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 091 9124 02 142 7410 02 143 7940
ส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง
3 นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน) อีกหน้าที่หนึ่ง
E-mail : -
081 773 1424 02 142 7410 02 143 7940
4 นางสาวสุภวรรณ วรรณนุช
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
5 นายปริญญา ต้องกระโทก
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
6 นางสาวฉัตรนภา บุญยืน
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
7 นายหาญณรงค์ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
ส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง
8 นางสาวชุติมา บุญฤทธิ์ศรีพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 773 1424 02 142 7410 02 143 7940
9 นายศุภใจ เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
10 นางสาวพรพรรณ ชุมภูเทพ
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
11 นางสาวณฐมน ติมัน
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
ส่วนแผนบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง
12 นางสาวพูลศรี จันทร์คลี่
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : pullsri.ch@dmcr.mail.go.th
089 495 6006 02 141 1401 02 143 8321
13 นางสาวกนกพร พงษ์รามัญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
14 นายอนุชิต คนแคล้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
15 นางสาวศิวพร พรมแดน
ตำแหน่ง : นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
16 นายกิตติรัช อินทรศิริ
ตำแหน่ง : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
17 นางสาวกิ่งดาว นามบุรี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 141 1308 02 143 9251
ส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่ง
18 นายณรงค์ หมัดสุข
Mr. Narong Mudsuk
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : seaturtlenet@hotmail.com
089 695 3676 02 142 7412 02 143 7940
19 นางสาวแสงจันทร์ วายทุกข์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
E-mail : -
- 02 142 7412 02 143 7940
20 นางสาวนวพร สุญาณเศรษฐกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
E-mail : -
081 301 7412 02 142 7410 02 143 7940
21 นายณิตธิกรณ์ จือเหลียง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940
22 นางสาวรัชดาภรณ์ พัฒนโภครัตนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 142 7410 02 143 7940