DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายวิชัย มณีเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
E-mail : -
087 158 8102 032 470 459 032 470 459
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นายสุรพล สายสนิท
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
084 245 9172 032 470 459 032 470 459
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
3 นายศิริพงษ์ เดชโพธิ์พระ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
094 493 8407 032 470 459 032 470 459
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
4 นายมนตรี หามนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
085 471 005 032 601 868 032 470 459
5 นางสมหญิง พ่วงประสาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
E-mail : -
087 623 5180 032 601 868 032 470 459
6 นางองค์จันทร์ ภาสดา
Mrs. Ongjun Passada
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
E-mail : kerdsawang1@hotmail.com
081 006 4887 032 601 868 032 470 459
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
7 นายกิตติภัต ลาภชูรัต
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
093 580 2920 032 470 459 032 470 459
8 นางสาวบุญจิรา เผดิมรอด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(อีกหนึ่งหน้าที่)
E-mail : -
095 389 9628 032 470 459 032 470 459
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
9 นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
085 128 9751 032 470 459 032 470 459
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
10 นายไกรศร พรหมหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
085 674 2156 034 764 815 034 764 815
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดเพชรบุรี
11 นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 956 4039 032 783 237 032 470 459
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12 ว่าที่ ร.ต. พศวัติ คุระวรรณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 874 6784 032 691 595 032 470 459
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
13 นายสุภชัย โอชาวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
095 776 3809 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี
14 นายมนตรี หามนตรี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
085 471 005 032 601 868 032 470 459
15 นายโชคชัย อธิกปาลี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
E-mail : -
087 675 2180 032 601 868 032 470 459
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16 นางฟองแก้ว กรีธาธร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
093 395 9141 032 470 080 032 470 459
17 นายเสรี วัชรกิจโภคิน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
E-mail : -
099 826 4956 032 601 868 032 470 459