DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายประถม รัสมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
E-mail : -
081 476 8761 076 679 130 076 679 130
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นางเตือนใจ พันธ์ธร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
098 827 2117 076 679 130 076 679 130
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
3 นายขยาย ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 597 9529 076 679 130 076 679 130
4 นายฉัตร ชลารัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าชำนาญงาน
E-mail : -
086 842 4093 076 473 122 076 473 122
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
5 นายประจวบ โมฆรัตน์
Mr. Prajuab Mokaratana
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : prajuab06@gmail.com
084 439 9423 076 679 130 076 679 130
6 นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
E-mail : -
081 958 5657 076 393 566-7 076 393 566
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
7 นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 091 9124 076 679 130 076 679 130
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
8 นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
089 871 6568 076 679 130 076 679 130
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง
9 นายธนัท หงส์ชูเกียรติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 597 9529 077 843 140 077 843 140
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
10 นายสุนันท์ แพรกทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 677 3616 076 491 840 076 491 840
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
11 นายวุฒิพงษ์ ภริงคาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
085 306 6637 075 611 572 075 611 572
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง
12 นายนเรศ ชูผึ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญ
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 647 0353 077 510 989 077 379 214
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดพังงา
13 นายประจวบ โมฆรัตน์
Mr. Prajuab Mokaratana
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : prajuab06@gmail.com
084 439 9423 076 679 130 076 679 130
14 ว่าที่ ร.ต.จิโรจน์ สุวรรโณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
E-mail : -
- 076 679 130 076 679 130
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
15 นายสมนึก บุญใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 606 7171 076 679 130 076 679 130
16 นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
E-mail : -
- 076 393 566-7 076 393 566
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)
17 นายสรภพ ธานินพงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 479 7970 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง)
18 นายสิทธิศักดิ์ เงินหนู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 970 8606 077 828 540 077 828 540
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา)
19 นายพงศ์สันต์ ดำคำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 676 8939 076 393 566-7 076 393 566
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)
20 นายสุริยะ สอนเสริม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 978 6859 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ลำแก่น พังงา)
21 นายไพบูลย์ หอยบาง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 747 2286 076 431 337 076 431 337
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (วังหม้อแกง พังงา)
22 นายรุจน์ ทองขจร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 597 9529 076 679 497 076 679 497
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา)
23 นายสุภกิตติ์ สมจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 797 0627 076 496 540 076 496 540
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วป่า พังงา)
24 นายพงศ์ภัค เอียบสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 087 4778 076 393 566-7 076 393 566