DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายมงคล ไข่มุกด์
Mr. Mongkol Khaimook
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (พังงา)
E-mail : mkhaimook@gmail.com
081 695 6484 076 679 130 076 679 130
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นางเตือนใจ พันธ์ธร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
098 827 2117 076 679 130 076 679 130
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
3 นายขยาย ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 597 9529 076 679 130 076 679 130
4 นายนภัส พาตินธุ
Mr. Napat Patinthu
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : napat112_hat@hotmail.com
- 076 679 130 076 679 130
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
5 นายประจวบ โมฆรัตน์
Mr. Prajuab Mokaratana
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : prajuab06@gmail.com
084 439 9423 076 679 130 076 679 130
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
6 นายสุรสิทธิ์ หงษ์ทวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 091 9124 076 679 130 076 679 130
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
7 นายพงศ์สันต์ ดำคำ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
E-mail : -
081 676 8939 076 679 130 076 679 130
8 นายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
089 871 6568 076 679 130 076 679 130
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง
9 นายธนัท หงส์ชูเกียรติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานรป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 597 9529 077 843 140 077 843 140
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา
10 นายรุจน์ ทองขจร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 597 9529 076 491 840 076 491 840
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดระนอง
11 นายนเรศ ชูผึ้ง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญ (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 647 0353 077 510 989 077 379 214
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดพังงา
12 นายประจวบ โมฆรัตน์
Mr. Prajuab Mokaratana
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส (ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : prajuab06@gmail.com
084 439 9423 076 679 130 076 679 130
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)
13 นายสรภพ ธานินพงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 479 7970 077 811 297 077 811 297
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 7 (ละอุ่น ระนอง)
14 นายขยาย ทองหนูนุ้ย
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (ผู้อำนวยการส่วน) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 597 9529 077 828 540 077 828 540
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 8 (สุขสำราญ ระนอง)
15 นายสิทธิศักดิ์ เงินหนู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 970 8606 098 787 1553 098 787 1553
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (บางวัน พังงา)
16 นายธีธัช ดำดุดม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (หัวหน้าศูนย์)
E-mail : -
- - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา)
17 นายสุริยะ สอนเสริม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 978 6859 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 11 (ลำแก่น พังงา)
18 นายนภัส พาตินธุ
Mr. Napat Patinthu
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : napat112_hat@hotmail.com
- 076 431 337 076 431 337
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 12 (วังหม้อแกง พังงา)
19 นายสุริยะ สอนเสริม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 978 6859 076 679 497 076 679 497
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา)
20 นายสุภกิตติ์ สมจิตร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 797 0627 076 496 540 076 496 540
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง พังงา)
21 นายพงศ์ภัค เอียบสกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 087 4778 076 393 566-7 076 393 566
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หมู่เกาะไข่ พังงา
22 ว่าที่ ร.ต.จิโรจน์ สุวรรโณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน (หัวหน้าหน่วย)
E-mail : -
- 076 679 130 076 679 130