DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายเกรียง มหาศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
E-mail : -
081 850 3596 02 142 7431 -
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่าย) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
087 303 9255 02 141 1344 -
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม
3 นายเกรียง มหาศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
(หัวหน้าฝ่าย) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 850 3596 02 141 1344 -
4 นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
085 128 9751 02 141 1344 -
ฝ่ายประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5 นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่าย)
E-mail : -
087 303 9255 02 141 1344 -
6 นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 141 1344 -