DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายเกรียง มหาศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร)
E-mail : -
081 850 3596 - -
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นายศุภชัย โอชาวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
095 776 3809 034 871 253 -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
3 นายชัชนรินทร์ ชัชวงศุ์วาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 956 4039 034 871 253 -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
4 นายระบิล ทองนาค
Mr. Rabill Thongnark
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : khontalay1@hotmail.com
089 868 7607 034 871 253 -
5 นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ
E-mail : -
- 034 871 253 -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
6 นายศุภชัย โอชาวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
095 776 3809 034 871 253 -
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
7 นายพรเทพ ทองดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
085 182 6829 034 871 253 -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
8 นายไกรศร พรหมหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)(อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
085 674 2156 - -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
9 นายไกรศร พรหมหาญ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
085 674 2156 034 871 253 -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
10 นายพรเทพ ทองดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
085 182 6829 - -
11 นายอัศฎางค์ พ่วงมีชัย
ตำแหน่ง : นายช่างกลเรือปฏิบัติการ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
- - -