DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายวิษณุ แจ้งใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 (กระบี่)
E-mail : -
081 693 3535 - -
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นางสายชล ชั่งเชื้อ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 537 2227 - -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
3 นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรชนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
086 278 7395 - -
4 นายไพบูลย์ หอยบาง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
E-mail : -
081 747 2286 - -
5 นายสมศักดิ์ บัวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
084 898 8653 - -
6 นายธีรศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 958 6479 - -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
7 นายสมนึก บุญใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 606 7171 - -
8 นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 958 5657 - -
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
9 นายวุฒิพงษ์ ภริงคาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
085 306 6637 - -
ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช.
10 นายฉัตร ชลารัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าชำนาญงาน (ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
086 842 4093 - -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดกระบี่
11 ธิติศักดิ์ ศรีพิทักษ์กุล
Mr. Thitisak Sripitaklul
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : coastal_7for@hotmail.com
082 665 6653 - -
12 นายสมพงษ์ เบิกนา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
E-mail : -
083 636 2606 - -
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต
13 นายวุฒิพงษ์ ภริงคาร
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
085 306 6637 - -
14 นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : apinan_27@hotmail.com
097 157 8324 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดกระบี่
15 นายธีรภัทร ศุภสิริพงศ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
089 723 6493 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดภูเก็ต
16 นายสมนึก บุญใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 606 7171 - -
17 นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
E-mail : -
081 958 5657 - -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 15 (คลองท่อม กระบี่)
18 นายดวง เด่นยุกต์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
087 894 2651 075 641 122 075 641 122
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (อ่าวลึก กระบี่)
19 นายเลวิศิษฎ์ บริพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 892 6806 075 685 102 -
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 17 (เหนือคลอง กระบี่)
20 นายทศพล เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
096 636 1941 075 611 572 075 611 572
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 18 (คลองพน กระบี่)
21 นายเทียนชัย นุ่นสังข์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
085 884 7161 075 697 228 075 697 228
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 19 (เกาะลันตา กระบี่)
22 นายสมศักดิ์ บัวทอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
084 898 8653 075 697 228 075 697 228
หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะราชา ภูเก็ต
23 นายสมนึก บุญใหญ่
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (หัวหน้าหน่วย) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 606 7171 - -
24 นางภัณฑารักษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 958 5657 - -