DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายปรีชา วนชุติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย
E-mail : -
081 892 5230 02 142 7431 02 143 8321
ส่วนบริหารทั่วไป
2 นายรัฐกรณ์ ขุนแก้ว
Mr. Rattakorn Kunkaew
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : rattakorn36@gmail.com
064 989 6545 02 141 1318 02 143 9257
3 นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
087 303 9255 02 141 1344 -
ส่วนจัดการเครือข่าย อาสาสมัคร และการมีส่วนร่วม
4 นายยุทธศิลป์ สุวรรณวงศ์
Mr. Yuttasin Suwanawong
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : yuttasin2546@hotmail.com
081 535 5143 02 141 1318 02 143 9257
5 นางสาวพรรณพนัช ปัญญาทิพย์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
E-mail : -
087 303 9255 02 141 1344 -
6 นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 141 1344 -
ส่วนพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
7 นายมนตรี แสงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน) (ช่วยปฏิบัติราชการ)
E-mail : -
- 02 141 1322 02 143 7784
8 นางสาวกนกวรรณ ทันสมัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
- 02 141 1344 -
ส่วนบริหารโครงการชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 นายมีเดช พงศ์จันทรเสถียร
Mr. Meedech Pongjantarasatien
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : mon_s157@hotmail.com
081 737 3847 02 141 1344 02 143 8321
ส่วนประสานคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด
10 นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
081 867 1838 02 142 7425 02 143 8321
11 นางสาวอังสุมาลิน โสกเชือก
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : -
- 02 141 1401 02 143 8321
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1
12 นายไชยวัฒน์ แสงวิสุทธิ์
Mr. Chaiwat Sangwisu
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : thanit_34@gmail.com
- 064 289 5251 039 510 962
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2
13 นายอมร โมสิกขมาศ
Mr. Amorn Mosikamas
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการศูนย์) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : amorn.mo@dmcr.mail.go.th
081 893 5072 074 591 628 074 591 626
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
14 นายธีรศักดิ์ วิรัตนเสรีกุล
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการศูนย์)
E-mail : -
081 958 6479 076 412 264 076 412 264