DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นางสาวอัญชนา ศรีคะชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
E-mail : anchana.sr@dmcr.mail.go.th
081 268 2696 02 141 1397 02 143 9246
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
2 นางสาวอัญชนา ศรีคะชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าฝ่าย) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : anchana.sr@dmcr.mail.go.th
081 268 2696 02 141 1397 02 143 9246