DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นางสาวธิดาสวัสดิ์ เศวตมาลย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : noon_thida@hotmail.com
081 435 5746 02 141 1313 02 143 9252
ฝ่ายบริหารทั่วไป
2 นางสาวสุรีพร กิจจามัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่าย) (อีกหน้าที่หนึ่ง)
E-mail : sureeporn.kit@gmail.com
089 128 9659 02 141 1311 02 143 9252
ฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร
3 นายวัฒนะชัย เพชรฐิติวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่าย)
E-mail : apinan_27@hotmail.com
097 157 8324 02 141 1310 02 143 9252
ฝ่ายติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 นางสาวสุรีพร กิจจามัย
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(หัวหน้าฝ่าย)
E-mail : sureeporn.kit@gmail.com
089 128 9659 02 141 1311 02 143 9252