DMCR INFORMATION

นามสงเคราะห์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ โทรสาร
1 นายรักชาติ สุขสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
E-mail : rakchat.su@dmcr.mail.go.th
081 821 7615 02 141 1267 02 143 9244
ส่วนบริหารทั่วไป
2 จ่าเอก เอกชัย ลุนสมบัติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : eakchai.lu@dmcr.mail.go.th
089 895 3985 02 141 1280 02 143 9244
ส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย
3 นายพีระพัฒน์ ชูกำเหนิด
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
- - -
4 นางขวัญใจ แต้มทอง
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail : kwanjai.ta@dmcr.mail.go.th
081 790 1713 02 141 1269 02 143 9244
5 นางสาวปัญจมา กิจอำนาจสุข
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : panjama.ki@dmcr.mail.go.th
091 911 7447 02 141 1275 02 143 9244
6 นายจุฑา สุพลธวณิชย์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 141 1269 02 143 9244
ส่วนแผนงานและงบประมาณ
7 นายอดุลย์ ภาวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : pawong.ad@dmcr.mail.go.th
098 280 2057 02 141 1268 02 143 9244
8 นางสาวอัษญพรรณ สมงาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
E-mail : -
- - -
ส่วนติดตามและประเมินผล
9 นายอาทิตย์ ควรหา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : atit.kh@dmcr.mail.go.th
097 242 4599 02 141 1274 02 143 9244
10 นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์ทิม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail : puychanphen@hotmail.com
081 139 1147 02 141 1395 02 143 9244
11 นางสาวกมลทิพย์ มุมิ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
E-mail : -
082 504 7145 02 141 1395 02 143 9244
ส่วนวิเทศสัมพันธ์
12 นางสาวเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล
Ms. Saowalak Winyoonuntakul
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : icsd.dmcr@gmailcom
081 866 0714 02 141 1282 02 143 8163
13 นางสาวอรอุมา จรรยาปิยพงศ์
Ms. Ornuma Janyapiyapong
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
E-mail : icsd.dmcr@gmailcom
- 02 141 1284 02 143 8163
14 นางสาวสุภัชชา ขุนทอง
Ms. Supadsha Kuntong
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
E-mail : icsd.dmcr@gmailcom
- 02 142 7416 02 143 9244
15 นายจักรพรรดิ เวชภูติ
Mr. Jakkrapat Wetchapooti
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
E-mail : icsd.dmcr@gmailcom
- 02 141 1283 02 143 8163
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารฯ
16 นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการส่วน)
E-mail : -
081 867 1838 02 142 7425 02 143 8321
17 นางสาวอมราวดี วิจิตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงชำนาญการ
E-mail : ummarawadee.wi@dmcr.mail.go.th
089 818 7956 02 142 7425 02 143 8321
18 อังสุมาลิน โสกเชือก
ตำแหน่ง : นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
E-mail : -
- 02 141 1401 02 143 8321