DMCR MULTIMEDIA

การจัดการขยะทะเล
28 ก.ย. 2561

สรุปผลการดำเนินงานเก็บขยะชายหาดสากล 2561

ในปี ๒๕๖๑ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรม ทช. โดยอธิบดีจตุพร บุรุษพัฒน์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาชนใน ๒๓ จังหวัดชายฝั่งทะเล และกรุงเทพมหานคร มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดสากล ในช่วงวันที่ ๑๓-๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน จิตอาสา อาสามัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในทุกพื้นที่ที่ไปจัดกิจกรรม โดยมีจำนวนคนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คน สามารถเก็บขยะได้มากถึง ๑๖ ตัน โดยขยะส่วนใหญ่ยังคงเป็น ขยะจำพวกพลาสติกและโฟม หลอด เชือก อวน ฝาจุก ถุงก๊อบแก๊บ และก้นบุหรี่

จำนวน 17 รายการ