DMCR MULTIMEDIA

สารคดีออนไลน์
19 ส.ค. 2563

ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 ใน 3 พื้นที่

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) *ในพื้นที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 สำหรับในท้องที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณ 6,210,000 บาท จำนวน 230 อัตรา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตรงกันตามวัตถุประสงค์โครงการฯในทุกพื้นที่ต่อไป ติดตามข่าวเต็มได้ที่ * https://www.dmcr.go.th/detailAll/4246... https://www.dmcr.go.th/detailAll/4246... https://www.dmcr.go.th/detailAll/4247... https://www.dmcr.go.th/detailAll/4245... #dmcrtv #prdmcr #DMCRCHANNEL #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #จ้างงาน #โควิด19 #Covid1

จำนวน 543 รายการ