การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายงานสรุป โครงการรวบรวมและสืบค้นบทความวิจัยด้านผลกระทบของพลาสติกที่ย่อยสลายต่อสัตว์หรือพืชทะเล
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2560
  • ISBN -
  • บทนำ บทสรุปของโครงการนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งในการสนับสนุนในการออกมาตรการด้านการจัดการขยะพลาสติก โดยเฉพาะขยะในทะเล นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษามาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการ ย่อยสลายในทะเลที่มีใช้ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางประกอบในการดำเนินการเรื่องขยะพลาสติกในทะเลต่อไป
  • จำนวนที่พิมพ์ - เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ และคณะ
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ -
  • หมวดหมู่หนังสือ เอกสารวิชาการ
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 642 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖