DMCR CONTACT US

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Department of Marine and Coastal Resources

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้นที่ 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ร้องเรียน ติชม เสนอข้อคิดเห็น แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ไม่ได้รับความเป็นธรรม

แผนที่ ทช.