การประชุมการป่าไม้ 2561
วันทะเลโลก 2561
รัชกาลที่ 10
International Year of the Reef (IYOR)
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
DMCR Application
ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูล ทช.
Barcode 3D  DMCR กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Department of Marine and Coastal Resources, Thailand
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
เต่าทะเล: ชีววิทยาและการอนุรักษ์
  • เดือน/ปีที่พิมพ์ พฤษภาคม 2551
  • ISBN 978-974-286-387-6
  • บทนำ หนังสือ “เต่าทะเล: ชีววิทยาและการอนุรักษ์” มีเนื้อหาและรูปภาพที่เหมาะสมสาหรับให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงชีววิทยาของเต่าทะเลอย่างถูกต้องซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอนุรักษ์เต่าทะลที่แท้จริง ในปัจจุบันการอนุรักษ์เต่าทะเลมักกระทากันโดยอาศัยสิ่งที่คิดว่าเหมาะสม เช่นพยายามเลี้ยงเต่าทะเลโดยให้กินแต่ปลา การพยายามที่จะปล่อยลูกเต่าในขนาดที่ยังเล็กเกินไป หรือการปล่อยลูกเต่าในสถานที่และเวลาที่ไม่เหมาะสม การกระทาเหล่านี้นอกจากจะเป็นการสิ้นเปลืองทั้งแรงงานและงบประมาณแล้ว ยังจะทาให้ประชากรเต่าทะเลลดลงอีกด้วย
  • จำนวนที่พิมพ์ 1,000 เล่ม
  • ผู้เขียน/บรรณาธิการ มิคมินทร์ จารุจินดา และ ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
  • หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
  • สำนักพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิลด์ออฟเซ็ท
  • หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  • รูปแบบ ตัวอย่างหนังสือ
มีผู้สนใจรายการนี้แล้วจำนวน 822 คน

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ.๒๕๕๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พัฒนาระบบโดย ศูนย์สารสนเทศ กองแผนงาน
ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ในรูปแบบใดๆ หรือวิธีอื่นใดยกเว้นเพื่อ วัตถุประสงค์ทางการศึกษา
หากมีความประสงค์ใช้ข้อมูลตัวเลขหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในการอ้างอิงโปรดสอบทานความถูกต้องกับหน่วยงานโดยตรง
เริ่มใช้งานตั้งแต่ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๖